Menu Sluiten

Alg. Verordening Gegevensbescherming      

Algemeen
Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG is de opvolger/voortzetting van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) uit 2001. De AVG biedt de burger meer zekerheid over de bescherming van persoonsgegevens en verplicht organisaties meer dan ooit om gegevens zorgvuldig te registreren.

Dit is ook van invloed op de Stichting Corantijn die werkzaam is in Nederland en Suriname en die uiteraard zorgvuldig wil omgaan met persoonsgegevens.

Verwerkingenregister
Website
Het is niet mogelijk om gegevens op de website in te voeren of bij te houden. De website registreert geen gegevens van bezoekers. De website biedt alleen statische informatie en derhalve is er geen noodzaak voor een beveiligde verbinding.

De website vermeldt met toestemming persoonsgegevens van het bestuur, districtscoördinatoren en vaste sponsoren.

Nieuwsberichten
Informatie over sponsoracties alsmede resultaten daarvan worden geplaatst op de website, verschillende sociale media (Facebook, Twitter en Instagram) en in het tijdschrift Onze Familie van de Nieuw-Apostolische Kerk. Deze artikelen en de bijbehorende foto’s hebben een journalistieke waarde voor de berichtgeving en verantwoording van de stichting. Daar waar nodig wordt er in individuele gevallen gevraagd om toestemming voor het gebruik van foto’s.

Incidenteel wordt deze informatie ook gebruikt voor presentaties aan derden voor het verkrijgen van sponsorgelden en het verantwoorden van sponsorgelden aan sponsoren.

Donateurs
Stichting Corantijn registreert de NAW-gegevens van donateurs alsmede de gegevens voor automatische incasso (IBAN, bedrag en frequentie). Deze gegevens zijn niet via internet toegankelijk.

Automatische incasso vindt alleen plaats na ondertekening van een machtigingsformulier. Het beëindigen van een automatische incasso kan te allen tijde gebeuren door het sturen van een e-mail aan het secretariaat (secr.corantijn@nak-nl.com).

Interne administratie
Stichting Corantijn registreert NAW en e-mailadressen van donateurs, sponsoren en vrijwilligers. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Verslaglegging
Stichting Corantijn publiceert haar jaarrekening en beleidsplan (zonder specifieke persoonsgegevens) op haar eigen website, geef.nl en Kennisbank Filantropie.

Rechten AVG
Alle geregistreerde personen hebben recht op inzage van hun gegevens, het recht van verwijdering en/of correctie en het recht om vergeten te worden. Hiertoe kunt u een verzoek indienen bij het eerder genoemde secretariaat.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Stichting Corantijn registreert geen bijzondere persoonsgegevens en maar een beperkt aantal personen. Vanuit de AVG is er derhalve geen noodzaak voor een FG.
Desalniettemin kunt u eventuele vragen/klachten gewoon indienen bij het secretariaat en deze zullen zorgvuldig behandeld worden.

nl_NL_formal